วัดบางโทง จ.กระบี่


วันเสาร์ที่ 30 ก.ค.59 ที่ผ่านมา ได้มีโอากาสเดินทางไปต่างจังหวัด และผ่าน ต.นาเหนือ จึงได้ชม วัดบางโทง หรือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื่อที่ 95 ไร่

เป็นพื่นที่ราบ แวดล้อมสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันของประชาชน

วัดมหาธาตุวชิรมงคล (บางโทง) สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2483 ในที่ดินบริจาคของ นายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ นายน่วม คำพันธ์ โดยมีพระห์เส้ง ญาณพโล ร่วมกับพุทธบริษัทผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นมา และได้พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา จนมีฐานะเป็นวัดที่มั่นคงและได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 เคยรุ่งเรืองในด้านการศึกษาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในชั้นนักธรรม และธรรมศึกษา

วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)  ได้รับการพัฒนาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 หลังจากที่ พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พิศาล ปุรินฺทโก) ได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้

เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 พระพรหมวรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ได้เดินทางมาเยี่ยม วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) เพื่อการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หม่อมเจ้าหญิง สิริวัณวรี  มหิดล เสด็จแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ และทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวาร ในโครงการจัดสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ “50 พรรษา  มหาวชิรลงกรณ์”

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจกายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระราชทานนามวัด “วัดใหม่บางโทง เป็น วัดมหาธาตุวชิรมงคล”

อ้างอิงข้อมูลจาก http://bit.ly/2aKi3Ge

IMG_25590730_124825IMG_25590730_124829IMG_25590730_125214IMG_25590730_130010

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s